Cottage info
Sunparks Oostduinkerke aan zee

Français

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Sunparks (hierna te noemen verhuurder) en bestemd voor de huurders van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van Sunparks:

    • Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurder zijn vastgelegd.
    • Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van parken van Sunparks zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurder of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
    • Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, of zijn gezelschap of de hem bezoekenden aan personen en/of eigendommen van verhuurder of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurder wegen schade vergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurder over te maken.
    • Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de verhuurder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluid producerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
    • Verhuurder heeft te alle tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op de gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur sommen.
    • Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.
    • Het parkeerterrein is niet bewaakt en parkeren geschiedt op eigen risico
    • Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan 2 wielen van huurder of diens gezelschap of bezoekers van het park mogen niet op het park worden gestald.
    • Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurder, overeenkomstig de bedoeling van dit reglement –zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurder- stipt na te komen.
    • Verhuurder en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd –al dan niet na voorafgaande waarschuwing- degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/ gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
    • De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.
    • De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in daarvoor bestemde containers te deponeren.
    • Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stip na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
    • Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen en deze eigenhandig opruimen. 
    • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik faciliteiten e.d..
    • Huurders moeten 18 jaar of ouder zijn.
    • Verhuurder heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/bezoeker daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
    • Verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de werkzaamheden van zijn personeel en de aan huurder/bezoeker te verlenen diensten, alsmede in de door zijn berekende prijzen en de door hem gemaakte of gepubliceerde plannen.
    • Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurster/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurovereenkomst of reservering.
    • De huurders van de cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurder hieraan financiële consequenties verbinden.
    • In de slaapvertrekken van de cottages overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
    • De rechtsvorm van de verhuurder is N.V. en hij behoudt zich het recht voor ook in de toekomst zijn rechtsvorm te wijzigen of zijn rechten op het park en uit dit contract over te dragen.